DỊCH VỤ‎ > ‎

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CHO CHI NHÁNH

ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

(Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận ĐKHĐ của Chi nhánh)

Phạm vi, đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh) đối với dự án sau khi điều chỉnh về mục tiêu, qui mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP, dự án không sử dụng đất hoặc chỉ đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư

 Thành phần hồ sơ:

- Bản đề nghị/đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

- Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh:

   + Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định;

   + Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh có kinh doanh các ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án và hoạt động của chi nhánh đến thời điểm điều chỉnh dự án.

- Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);

- Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

- Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy CNĐT, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

- Trường hợp thay đổi có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án:

Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc