GIỚI THIỆU‎ > ‎

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Trong hầu hết các trường hợp mà chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý, việc bảo mật thông tin, tài liệu của Khách hàng là bắt buộc và cực kỳ quan trọng ở mọi khía cạnh. Vì lẽ đó, pháp luật Luật sư và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật sư đã quy định rất rõ điều này. Đối với chúng tôi, trừ phi có sự đồng ý của Khách hàng, còn không, DAZPRO mặc nhiên có nghĩa vụ bảo mật tất cả những thông tin, tài liệu mà Quý khách đã cung cấp cho dù giữa chúng tôi và Quý khách đã có hay chưa có bất kỳ thỏa thuận bằng mọi hình thức. Quý khách cũng có thể yêu cầu chúng tôi lập văn bản ghi rõ cam kết về sự bảo mật này.