GIỚI THIỆU‎ > ‎

Ý NGHĨA TÊN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY


Tên DAZPRO là s kết hp có ch ý ca các yếu t đi din cho s mnh hot đng ca công ty và các tiêu chun ca dch v pháp lý chuyên nghip. Đu tiên, chúng tôi chn ch D trong t Development đ nói v s mnh dch v ca chúng tôi là mang li s phát trin, thnh vưng cho khách hàng và cho chính chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi chn ch AZ là âm đu và cui ca bng ch cái đ nói v đo đc ngh nghip Lut sư ca chúng tôi – s tn tâm, hp đo lý. Cui cùng, chúng tôi chn ch PRO trong t Profession đ nói v năng lc ngh nghip - bao gm s uyên thâm chuyên môn, gii pháp hoàn ho, hiu qu thiết thc,... DAZPRO không ch là tên gi mà còn hàm cha nhng triết lý đnh hưng bn vng, đ dch v ca chúng tôi luôn nhn đưc s tin cy đc bit ca Khách hàng.