TÍNH PHÍ


Phương thức dịch vụ là những cách thức cung cấp dịch vụ pháp lý của chúng tôi cho khách hàng sao cho vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ, đồng thời phù hợp và tương xứng với phạm vi yêu cầu dịch vụ cũng như mức thù lao mà khách hàng sẵn sàng chi trả cho Luật sư. Thông thường, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo những phương thức sau đây: