04. AI CÓ THẨM QUYỀN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ CẤM, CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH ? - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Điều 7 của Luật này theo thủ tục rút gọn.


LIÊN QUAN