10. ĐIỀU KIỆN, GIỚI HẠN, THỦ TỤC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI VIỆT NAM ? - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

1. Nhà đầu tư được thành lập các tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Điều kiện về hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này trước khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

3. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các trường hợp sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


LIÊN QUAN