12. ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BCC, NỘI DUNG HỢP ĐỒNG BCC ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO ? - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 28. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặcgiữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận. 

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia Hợp đồng BCC được sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng BCC; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng BCC và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng BCC;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng BCC;

e) Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng BCC, điều kiện chuyển nhượng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng BCC, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác nhưng không trái với quy định của pháp luật.


LIÊN QUAN