16. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 32. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án sau:

a) Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án sản xuất có yêu cầu thẩm định công nghệ theo quy định của Luật khoa học, công nghệ.

2. Dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

...

Điều 35. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư. Đối với dự án có nhu cầu đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm, hồ sơ dự án đầu tư phải giải trình những nội dung theo quy định của pháp luật về đất đai để xem xét điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.  

2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

3. Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong hồ sơ dự án, gửi cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Trong quá trình tham gia thẩm định dự án đầu tư, Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này.

5. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này và lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với dự án có nhu cầu đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan đăng ký đầu tư tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời với thẩm định chủ trương thực hiện dự án đầu tư.

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm các nội dung theo quy định tại khoản 8 Điều 33 của Luật này và nội dung về thỏa thuận địa điểm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


LIÊN QUAN