18. TRƯỜNG HỢP NÀO DỰ ÁN PHẢI CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU VÀ KHÔNG PHẢI CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ? - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 36. Dự án thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này thực hiện dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

3. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 22 và khoản 1 Điều 23 của Luật này thuộc diện thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này.

XEM TOÀN VĂN LUẬT ĐẦU TƯ 2014 TỪ ĐIỀU 01 - 76


LIÊN QUAN