21. NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI KÝ QUỸ ĐỂ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO ?- LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 42. Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án và được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

3. Chính phủ quy định chi tiết về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.


LIÊN QUAN