22. THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO ? - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 43. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá bảy mươi năm.

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá năm mươi năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá bảy mươi năm.

3. Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư không tính thời gian nhà nước chậm bàn giao đất.


LIÊN QUAN