27. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO ? - LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Điều 53. Hình thức đầu tư ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau:

a) Thành lập các hình thức tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

b) Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài;

c) Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài;

d) Mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;

đ) Các hình thức đầu tư khác theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư.  


LIÊN QUAN