21. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỨNG NHẬN DDKDN ĐƯỢC THỰC HIỆN THẾ NÀO ? - LUẬT DN 2014

Điều 31. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết; thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung, nếu có.

4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi yêu cầu đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký thay đổi biết, thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nếu có.


LIÊN QUAN