41. QUY ĐỊNH THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP - LUẬT DN 2014

Điều 207. Phá sản doanh nghiệp

Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản


LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 2014


LIÊN QUAN