43. HỘ KINH DOANH SỬ DỤNG BAO NHIÊU LAO ĐỘNG THÌ PHẢI ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ? - LUẬT DN 2014

Điều 212. Hiệu lực thi hành

.....

2. Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này. Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của Chính phủ.


LIÊN QUAN