KD BĐS CÓ SẴN: BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯA VÀO KD PHẢI ĐÁP ỨNG NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO ? - LUẬT KD BĐS 2014

Điều 9. Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

b) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

c) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Bất động sản là đất đai đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau:

a) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

c) Trong thời hạn sử dụng đất;

d) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định do Chính phủ quy định nhưng không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phải thành lập doanh nghiệp.


LIÊN QUAN