CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KD BẤT ĐỘNG SẢN ? - LUẬT KD BĐS 2014

Điều 8. Các hành vi bị cấm

1. Hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

2. Cho phép đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản.

4. Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản.

5. Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

7. Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của Luật này.

8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.


LIÊN QUAN