KD BĐS CÓ SẴN: CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG THUÊ, MUA, CHUYỂN NHƯỢNG BĐS ? - LUẬT KD BĐS 2014

Điều 17. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

1. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng, trong trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

3. Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản:

a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại nhà, công trình xây dựng;

c) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

d) Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.


LIÊN QUAN