KD BĐS CÓ SẴN: HỢP ĐỒNG THUÊ, MUA, CHUYỂN NHƯỢNG BĐS ĐƯỢC QUY ĐỊNH THẾ NÀO ? - LUẬT KD BĐS 2014

Điều 17. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

1. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận.

2. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng, trong trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

3. Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản:

a) Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại nhà, công trình xây dựng;

c) Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

d) Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

4. Chính phủ quy định các loại hợp đồng mẫu trong hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng phải bảo đảm những nội dung chính theo quy định của Luật này. 

Điều 18. Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Các thông tin về bất động sản;

3. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;

4. Phương thức và thời hạn thanh toán;

5. Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

6. Bảo hành;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

9. Phạt vi phạm hợp đồng;

10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

11. Giải quyết tranh chấp;

12. Thời điểm có hiệu lực và thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.


LIÊN QUAN