LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN NÀO ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH DOANH ? - LUẬT KD BĐS 2014

Điều 5. Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này (sau đây gọi là bất động sản) bao gồm:

1. Các loại nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

2. Các loại nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

3. Các loại nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

4. Bất động sản là đất đai thì kinh doanh quyền sử dụng đất đối với các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;

5. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.


LIÊN QUAN