BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU, LOGO KHÁC GÌ NHAU ?


Thương hiệu, Nhãn hiệu và Logo là những thuật ngữ được sử dụng thông dụng trên thực tế nhằm chỉ dấu hiệu nhận biết của hàng hóa so với hàng hóa khác cùng chủng loại hoặc khác chủng loại. Luật sở hữu trí tuệ hiện hành chỉ sử dụng thuật ngữ Nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, khi nói bảo hộ thương hiệu hay logo đều có nghĩa là bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa.