CHI PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU TÍNH THẾ NÀO ?


Chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có hai loại: Lệ phí nhà nước và phí tư vấn của Luật sư. Cả hai loại phí này được tính dựa theo số lượng nhãn hiệu, số lượng nhóm sản phẩm / dịch vụ (SP/DV) và số lượng sản phẩm, dịch vụ trong mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ xin đăng ký bảo hộ.

Ví dụ: 

Nhãn hiệu 1: NATA

Nhóm SP/DV 1,
Nhóm SP/DV 2,
Nhóm SP/DV 3

Nhãn hiệu 1: TOMA

Nhóm SP/DV 1,
Nhóm SP/DV 2,
Nhóm SP/DV 3

Trong mỗi nhóm SP/DV trên đây, nếu mỗi nhóm có số lượng SP/DV thứ 7 trở lên lại được tính theo mức chi phí khác.