CÁ NHÂN ĐỨNG TÊN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC KHÔNG ?


Được. Luật sở hữu trí tuệ hiện hành về nhãn hiệu cho phép cá nhân đứng làm chủ đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.