NHÃN HIỆU - THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC BẢO HỘ CÓ THỜI HẠN HAY VĨNH VIỄN ?


Theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu - thương hiệu có hiệu lực bảo hộ 10 năm, và được gia hạn bảo hộ mỗi lần gia hạn là 10 năm. Như vậy, nhãn hiệu - thương hiệu của Quý vị được bảo hộ vĩnh viễn với điều kiện Quý vị phải làm thủ tục gia hạn hiệu lực bảo hộ kịp thời và hợp pháp.