NGÀNH TƯ VẤN‎ > ‎

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP


Ở lĩnh vực này, dịch vụ pháp lý đầu tư của DAZPRO cung cấp cho Nhà đầu tư Trong nước và Nước ngoài gồm các khía cạnh sau đây:

* Tư vấn môi trường kinh doanh, chính sách và pháp luật về Nông nghiệp;

* Tư vấn và lập dự án đầu tư về Nông nghiệp;

* Tư vấn thành lập Doanh nghiệp kinh doanh Nông nghiệp;

* Tư vấn hợp tác - liên kết đầu tư kinh doanh Nông nghiệp;

* Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, mua lại sáp nhập doanh nghiệpNông nghiệp;

* Thực hiện các thủ tục cấp phép đầu tư cho dự án Nông nghiệp;

* Tư vấn chuyển nhượng dự án Nông nghiệp;

* Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư hoăc mua lại dự án Nông nghiệp;

* Dịch vụ pháp lý về Môi trường, Lao động, thuế, vốn, quản trị nội bộ doanh nghiệp;

* Giải quyết các tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh Nông nghiệp;

* Các dịch vụ pháp lý liên quan khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.