DỊCH VỤ‎ > ‎

SOẠN THẢO VĂN BẢN PHÁP LÝ


Văn bản pháp lý được soạn thảo có phạm vi khá rộng nhưng đều là những văn bản áp dụng pháp luật để giải quyết một công việc cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn văn bản pháp lý sau:

Hợp đồng 
Chúng tôi tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng phục vụ cho hoạt động đầu tư, giao dịch kinh doanh của khách hàng, như Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng M & A, Hợp đồng ngoại thương, Hợp đồng nhượng quyền thương mại, Hợp đồng tổng thầu, Hợp đồng mua bán tài sản, văn bản tương tự khác.

Quy định nội bộ
Là những văn bản áp dụng luật có các quy định điều chỉnh quan hệ nội bộ công ty hoặc tổ chức. Văn bản quy định nội bộ như: Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động, quy chế quản trị nội bộ, văn bản tương tự khác.

Hồ sơ pháp lý
Là các văn bản pháp lý đươc thiết lập theo hệ thống nhằm đáp ứng các điều kiện pháp lý theo luật định. Hồ sơ pháp lý được thiết lập theo thủ tục pháp lý  hoặc theo nhu cầu cần thiết của khách hàng.

Văn bản pháp lý khác
Là loại văn bản phục vụ cho hoạt động giao dịch của khách hàng mà nội dung có đảm bảo tính pháp lý. Lĩnh vực dịch vụ