LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHO CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI


Hoạt động tư vấn pháp lý đầu tư cho công ty có vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của chúng tôi bao gồm các hạng mục công việc như:

- Tổng quan các quy định pháp lý về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với lĩnh vực đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến triển khai tại Việt nam;

- Tư vấn các nội dung pháp lý về địa điểm, địa bàn đầu tư và chính sách đầu tư của từng địa phương hoặc địa phương được dự kiến lựa chọn tại Việt Nam;

- Hoàn tất thủ tục pháp lý đầu tư (thành lập công ty đối với trường hợp đầu tư mới hoặc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư (mở rộng lĩnh vực - ngành nghề kinh doanh) đối với công ty đang hoạt động);

- Tư vấn chính sách ưu đãi đầu tư thuế, sử dụng đất, thuế nhập khẩu;

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục về đất đai liên quan mặt bằng triển khai dự án;

- Tư vấn việc mua lại - sáp nhập của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Tư vấn cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa tại Việt Nam;

- Tư vấn về thuế, lao động,... trong quá trình hoạt động;

- Cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên.


MỜI LIÊN HỆ LUẬT SƯ

Ls Đào Văn Thắng
Mobile: 091 237 4444
Email: thang@dazpro.com