MUA BÁN DOANH NGHIỆP LÀ GÌ ?

Mua bán doanh nghiệp, công ty về bản chất cũng giống như hoạt đông mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường. Tuy nhiên, hoạt động mua bán doanh nghiệp có đối tượng mua bán rất đặc thù: Là Doanh nghiệp hay công ty. 

Doanh nghiệp là một thực thể pháp lý vô hình, có tư cách pháp nhân độc lập và được pháp luật thừa nhận. Việc mua lại doanh nghiệp thực chất là mua lại các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thông qua hình thức chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của cổ đông hay thành viên trong công ty. 

Tùy theo quy mô to nhỏ của công ty mà nội dung và trình tự mua bán công ty diễn ra đơn giản hay phức tạp, nhanh chóng hay kéo dài, và việc mua bán này cũng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.