THỦ TỤC MUA BÁN CÔNG TY ĐƯỢC LUẬT QUY ĐỊNH THẾ NÀO ?

Hiện tại chưa có chế định hay văn bản quy định riêng về thủ tục mua bán doanh nghiệp, nhưng Luật doanh nghiệp hiện hành quy định việc chuyển nhượng công ty thông qua việc chuyển nhượng vốn, cổ phần và các bên mua hoặc bán phải có nghĩa vụ hoàn tất thủ tục thông báo việc chuyển nhượng này cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn nhất định.