THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ


Trường hợp

Cơ quan

tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan cấp

Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án đầu tư vào khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu công nghệ cao (KCNC), khu kinh tế (KKT)…

Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT (gọi tắt là

Ban Quản lý)

Ban Quản lý

- Dự án đầu tư ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT…

-  Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KCNC, KKT (nếu chưa thành lập Ban Quản lý)

Sở Kế hoạch và

Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

UBND các tỉnh, thành phố

trực thuộc

Trung ương

Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, Sở ngành liên quan để lập báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư.