THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ MÔI TRƯỜNG


Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết tranh chấp, khiếu nại về tài nguyên môi trường
Tên thủ tục Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức, cá nhân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết 45 ngày (Kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết)
Kết quả thực hiện TTHC Báo cáo, kết luận, kết quả xác minh.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Nội dung

a. Trình tự thực hiện:

+ Làm đơn đề nghị, khiếu nại (theo mẫu)

+ Cung cấp các tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị, khiếu nại.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ,  bao gồm:

- Đơn đề nghị, khiếu nại của công dân.

- Các hồ sơ có liên quan đến nội dung khiếu nại hoặc đề nghị.

+ Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

+ Quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại lần đầu.

+ Các bằng chứng, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung đề nghị, khiếu nại.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 45 ngày (Kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết)

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc Cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Sở Tài nguyên và Môi truờng.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:   Sở Tài Nguyên và Môi Trường

+ Cơ quan phối hợp: Các ngành chức năng (Thanh tra tỉnh…), UBND các huyện, thị xã có liên quan đến đối tượng, nội dung đề nghị, khiếu nại của công dân.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo, kết luận, kết quả xác minh.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Đơn khiếu nại (MS: 32 Theo quyết định số: 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luât đất đai năm 2003.

+ Luật khoáng sản ngày 20/3/1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 14/6/2005.

+ Luật môi trường ngày 29/11/2005.

+ Luật KN-TC năm 1998 sửa đổi năm 2004, 2005.

+ Luật Thanh tra 2005

+ NĐ số: 181/2004/NĐ-CP  ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai.

+ NĐ số: 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Khoáng sản.

+ NĐ số:  80/ 2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật Môi trường.

+ Quyết định số: 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ.