THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ CASINO TẠI VIỆT NAM


            Điều 18. Điều kiện cấp Giấy phép đầu tư

            1. Ngoài các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, doanh nghiệp xin cấp Giấy phép đầu tư xây dựngkhu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ sung sau:

            a) Hạng mục casino của dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp phải nằm trong quy hoạch về hoạt động kinh doanh casino được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

            b) Chủ đầu tư tham gia đầu tư dự án phải có ít nhất 10 kinh nghiệm tổ chức, quản lý khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp, trong đó có kinh doanh casino;

            c) Mức vốn đăng ký đầu tư tối thiểu 4 tỷ đô la Mỹ và các nhà đầu tư chứng minh có đủ năng lực tài chính để thực hiện đầu tư theo đúng cam kết. 

            Điều 19. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép đầu tư

            1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

            2. Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan cấp Giấy phép đầu tư chủ trì, lấy ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành sau:  

            a) Bộ Tài chính về năng lực tài chính của chủ đầu tư kinh doanh casino; về số lượng máy trò chơi và bàn trò chơi tối đa được phép kinh doanh phù hợp với quy mô, tính chất của dự án;

            b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tính khả thi và năng lực tài chính triển khai dự án của nhà đầu tư được lựa chọn xây dựng khu du lịch, dịch vụ giải trí tông hợp; về một số vấn đề khác theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao;

            c) Bộ Công an về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh casino;

d) Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch về điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch, đánh giá khả năng xếp hạng đối với khu du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp; về tiềm năng thu hút khách du lịch quốc tế đến khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp;

            đ) Bộ Xây dựng về quy hoạch kiến trúc, bản vẽ thiết kế, hồ sơ xây dựng đối với dự án xây dựng khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp và các nội dung khác của dự án liên quan đến pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị.

            e) Các Bộ, ngành khác về những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ phân công;

            3. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành  trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

            Điều 20. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

            1. Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino sau khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp theo quy định của Luật Đầu tư và quy định trong giấy phép.

            2. Trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh casino, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chỉ người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đầu tư khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp mới được phép làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, gồm có:

a) Doanh nghiệp đã hoàn thành việc đầu tư các hạng mục công trình chính để được phép kinh doanh casino;

b) Có khu vực để bố trí Điểm kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định này;

c) Đáp ứng đủ các điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế (nếu có);

d) Có người quản lý, điều hành đáp ứng đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có lý lịch rõ ràng và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý, điều hành.

            Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

            2. Bản sao Giấy phép đầu tư dự án xây dựng khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có công chứng hoặc chứng thực.

3. Sơ đồ bố trí Điểm kinh doanh.

4. Hồ sơ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã hoàn thành việc đầu tư các hạng mục công trình để được phép kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này.

5. Hồ sơ, tài liệu quyết toán số vốn thực giải ngân.

6. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, Thể lệ trò chơi.

            7. Phương án hoạt động kinh doanh casino, bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, số lượng, chủng loại và loại hình trò chơi có thưởng, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hiệu quả kinh doanh và kế hoạch triển khai thực hiện.

            8. Danh sách, lý lịch, bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành.

            Điều 22. Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính để kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn (15) mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi 06 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.

            2. Trong thời hạn (60) sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính phải có thông báo bằng văn bản giải thích lý do.

3. Trình tự thủ tục thẩm định hồ sơ:

   a) Trong thời hạn (15) mười lăm ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan gồm: Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh casino;

            b) Trong thời hạn (15) mười lăm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những nội dung được lấy ý kiến;  

c) Sau khi nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến, thẩm định, xem xét và quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

4. Nội dung thẩm định.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ theo các nội dung sau:

            a) Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

b) Khả năng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh.

Điều 23. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a)     Tên doanh nghiệp;

b)       Số, ngày cấp Giấy phép;

c)     Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp;

d)    Số lượng, chủng loại trò chơi có thưởng;

đ)     Địa điểm kinh doanh, khu vực bố trí Điểm kinh doanh;

e)     Thời hạn hiệu lực;

g)     Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định cụ thể thời hạn hiệu lực được phép kinh doanh (sau đây gọi tắt là thời hạn) trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy phép và tối đa không quá (30) ba mươi năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có hiệu lực thi hành, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 53 của Nghị định này.

Điều 24. Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp bị mất, thất lạc, bị hư hỏng do thiên tai, hoả hoạn và các nguyên nhân khách quan khác, doanh nghiệp phải làm đơn xin cấp lại và nêu rõ lý xin cấp lại.

Trong thời hạn (15) mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cấp lại là số đã được cấp trước đây.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 23 của Nghị định này và đề nghị điều chỉnh trong phạm vi cho phép của quy định pháp luật, doanh nghiệp phải làm đơn xin điều chỉnh và gửi đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn (30) ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doanh điều chỉnh cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần điều chỉnh.

3. Các doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết thời hạn theo quy định tại Nghị định này, nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh casino thì tối thiểu (06) sáu tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết thời hạn phải tiến hành xin gia hạn. Thời gian gia hạn trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy phép và tối đa không quá (30) ba mươi năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được gia hạn.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về điều kiện, hồ sơ, quy trình thủ tục, nội dung thẩm định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Điều 25. Lệ phí cấp phép

Phí, lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Điều 26. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

            1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

            a) Sau (12) mười hai tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mà không triển khai hoạt động kinh doanh;

b)  Giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

c) Bị thu hồi Giấy phép;

d) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trên cơ sở kiến nghị của Đoàn kiểm tra định kỳ (05) năm năm một lần theo quy định tại khoản 3, Điều 33 của Nghị định này.  

            2. Doanh nghiệp phải chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh casino tại thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

3. Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố trên công thông tin điện tử của Bộ Tài chính.