BÁO CÁO ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NN CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước

- Trình tự thực hiện:               

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức sự nghiệp của nhà nước gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu Tổ chức sự nghiệp bổ sung hồ sơ.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận báo cáo để biết và theo dõi tình hình.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

+ Báo cáo về nội dung Hợp đồng cung ứng lao động (nếu có);

+ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Phương án tổ chức thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức sự nghiệp được Bộ ngành giao thực hiện thỏa thuận, điều ước quốc tế để đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Thời hạn giải quyết: Không quy định vì chỉ tiếp nhận báo cáo để biết tình hình.

- Lệ phí: 0 đồng

- Tên mẫu đơn: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức sự nghiệp được Bộ ngành giao thực hiện thỏa thuận, điều ước quốc tế để đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.