THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

- Trình tự thực hiện:

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

+ Văn bản của doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động theo mẫu tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt;

+ Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt;

+ Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động;

+ Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với từng thị trường lao động.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đã ký kết được hợp đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lệ phí: 0 đồng.

- Kết quả thực hiện: Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng.

- Tên mẫu đơn: Mẫu Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, mẫu hợp đồng cung ứng lao động.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đã ký kết được hợp đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Thông tư số 21/2013/TT – BLĐTBXH ngày 15/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh va Xã hội hướng dẫn mẫu và nội dung hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.