THỦ TỤC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài.

- Trình tự thực hiện:               

+ Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm

+ Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài;

+ Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) theo mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Dự án đó.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp.

- Lệ phí: 0 đồng.

- Tên mẫu đơn: Phụ lục số 15 - Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài và dự án đó có sử dụng lao động Việt Nam;

+ Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài;

+ Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo mẫu tại Phụ lục số 15 kèm theo Thông tư nàygửi Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng;

+ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.