GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASINO


1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên doanh nghiệp; 

b) Số, ngày cấp Giấy phép; 

c) Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp; 

d) Số lượng, chủng loại trò chơi có thưởng; 

đ) Địa điểm kinh doanh, khu vực bố trí Điểm kinh doanh; 

e) Thời hạn hiệu lực; 

g) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý. 

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quy định cụ thể thời hạn hiệu lực được phép kinh doanh (sau đây gọi tắt là thời hạn) trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy phép và tối đa không quá (30) ba mươi năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có hiệu lực thi hành, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 53 của Nghị định này.